Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti HS-SPORT shops s.r.o.

so sídlom Prostřední Lánov 345, 543 41 Lánov

IČO: 09761781

DIČ: CZ09761781

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese:

www.hs-sport.sk

 


 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti HS-SPORT shops s.r.o., so sídlom Prostřední Lánov 345,543 41 Lánov, identifikačné číslo: 09761781 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č . 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.hs-sport.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 


 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 10 rokov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 


 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1.  Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  - objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  - spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  - informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
 5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "objednať tovar". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).
 7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením, prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

 


 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1.  Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  1.1 - v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
  1.2 -  v hotovosti na predajni
  1.3 -  bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu na predajni
  1.4 -  bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho, vedený u spoločnosti ČSOB (ďalej len "účet predávajúceho")
  1.5 -  bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány, (platobnou kartou Master Card, VISA)

 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 • V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 • Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 • Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 • Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 • Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 


 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1.  Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodné obal.
 2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@hs-sport.sk.
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 5. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. 
 7. Neprijímame tovar na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, že tovar neprejde kontrolou z týchto dôvodov:
  - tovar je vypraný
  - tovar je špinavý, mokrý alebo zapácha
  - časť tovaru alebo príslušenstvo je poškodené alebo chýba
  - spodnú bielizeň, plavky ani ponožky nemožno z hygienických dôvodov vrátiť alebo vymeniť
 8. Po doručení vráteného tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy) predávajúcemu, bude kupujúcemu zaslaná čiastka zodpovedajúca cene za zaplatený tovar. Poštovné pri vrátení tovaru si hradí kupujúci sám.
 9. V prípade vrátenia iba časti vecí z objednávky bude prepočítaná čiastka o objemovú a vernostnú zľavu, popr. iné zľavy uvedené na faktúre a týkajúce sa vráteného tovaru.
 10. V prípade, že zákazník uplatnil v objednávke DOPRAVU ZADARMO a pri vrátení časti objednávky zvyšná časť objednávky nedosiahne na čiastku pre DOPRAVU ZADARMO u zvolenej dopravnej spoločnosti, bude pri vrátení peňazí na účet odpočítaná čiastka za dopravné, ktoré si zákazník v objednávke zvolil, ako by sa stalo v prípade, že zákazník neobjedná nad čiastku pre získanie DOPRAVY ZADARMO.

 


 

6. VÝMENA OBJEDNANÉHO TOVARU

 1. Kupujúci má právo na výmenu produktu 14 dní od jeho prevzatia.
 2. Predávajúci umožní kupujúcemu v tejto lehote zámenu za inú veľkosť prípadne iný produkt.
 3. V prípade preplatku bude kupujúcemu vrátená čiastka na účet, ktorý uviedol kupujúci vo formulári na výmenu tovaru.
 4. V prípade nedoplatku bude kupujúci vyzvaný k úhrade prevodom na účet. Prípadne zásielku zašle predávajúci na Dobierku.
 5. Všetky náklady spojené s dopravou nesie v prípade výmeny kupujúci.
 6. Neprijímame tovar na výmenu v prípade, že tovar neprejde kontrolou z týchto dôvodov:
  - tovar je vypraný
  - tovar je špinavý, mokrý alebo zapácha
  - časť tovaru alebo príslušenstvo je poškodené alebo chýba
  - spodnú bielizeň, plavky ani ponožky nemožno z hygienických dôvodov vrátiť alebo vymeniť

 


 

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavku kupujúcim, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. V prípade neprevzatia zásielky dochádza k porušeniu kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho (§ 2118) a predávajúci je oprávnený účtovať poplatky, ktoré mu vznikli pri expedícii objednaného tovaru.
 5. Pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravnej spoločnosti prevziať.
 6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 


 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  2.1. - má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a keď chýbajú dojednania, a má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  2.2 - sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  2.3 - tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutého vzorku alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
  2.4 - je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  2.5 - tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
 6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 


 

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1.  Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@hs-sport.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 


 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1.  Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

 


 

11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

 1.  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 


 

 12. DORUČOVANIE

 1.  Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho, uvedenú v objednávkovom formulári kupujúceho, a to ak sa týka korešpondencia akýchkoľvek rokovaní plynúcich z týchto obchodných podmienok či iných právnych skutočností, súvisiacich s vedením e-shopu.

 


 
13. POVINNOSŤ ÚHRADY NÁKLADOV PRI NEPREVZATÍ OBJEDNÁVKY

 

  1. Objednaním tovaru z nášho e-shopu a potvrdením z našej strany uzatvárate platnú kúpnu zmluvu podľa § 1827 zákona č. 89/2012 Zb., ďalej len Občiansky zákonník. Zrušiť kúpnu zmluvu je možné zo zákonom daných dôvodov.
  2. Ako kupujúci máte povinnosť zaplatiť kúpnu cenu a vec prevziať. Túto povinnosť vám ukladá § 2118 zákona č. 89/2012 Zb. V prípade neprevzatia zásielky spomínaný zákon porušíte.
  3. Neprevzatím zásielky teda dochádza k porušeniu kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho podľa § 2118 a budete povinný podľa § 2913 Občianskeho zákonníka uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu napr. náklady za prepravu tovaru (dobierku), ktoré musel predávajúci uhradiť prepravcovi.
  4. Neprevzatie tovaru odoslaného na dobierku nie je odstúpením od kúpnej zmluvy.
  5. Kupujúci odoslaním objednávky uzatvára kúpnu zmluvu, ktorá je záväzná nielen pre predávajúceho, ale aj pre kupujúceho.
  6. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať a kupujúci (koncový zákazník) sa zaväzuje tovar prevziať a zaň zaplatiť.
  7. O odoslaní balíčka je kupujúci informovaný emailom a tiež dostane informácie od prepravcu (na údaje uvedené pri uzatváraní kúpnej zmluvy). V prípade potreby môže kupujúci kontaktovať dopravcu a dohodnúť sa na zmene termínu doručenia alebo predĺžiť dobu uloženia zásielky na výdajnom mieste.
  8. Pokiaľ si zásielku kupujúci neprevezme, jedná sa z jeho strany o zrejmé porušenie kúpnej zmluvy a kupujúci týmto nesie zodpovednosť za škodu, ktorá týmto vzniká predajcovi. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu všetky vzniknuté náklady.
  9. Pokiaľ sa nám zásielka odoslaná na dobierku vráti ako nevyzdvihnutá, bude zaslaná výzva emailom na zaplatenie vzniknutých nákladov.
  10. Ak bude mať zákazník záujem o opätovné zaslanie tovaru, vyhovie mu predávajúci po zaplatení čiastky vopred na náš účet zahŕňajúci cenu tovaru, pôvodné poštovné a nové poštovné.


 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi ČESKÝM právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniau čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Krkonošská 16, Vrchlabí 543 01, adresa elektronickej pošty info@hs-sport.sk, telefón +420 499 940 001.

 

 

Na stiahnutie:

Formulár pre výmenu, vrátenie alebo reklamáciu tovaru: ODKAZ NA STIAHNUTIE TU

Obchodné podmienky (1.1.2014 až 24.5.2021): ODKAZ NA STIAHNUTIE TU

Prečo HS-SPORT?
Zákazníkov odporúča reálne recenzie našich zákazníkov
Doprava zdarma pri nákupe nad 99 EUR
Expedícia do 24h široký výber skladom

  

Svojim súhlasom zaistíte, že si náš web bude pamätať, čo máte v košíku, odporučí produkty podľa Vášho výberu, a zapamätá si Vaše prihlásenie, takže sa nemusíte prihlasovať zakaždým, keď náš e-shop navštívite. Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú vo Vašom prehliadači – súhlasom so spracovaním súborov cookies nám pomôžete zlepšovať náš web.

Podrobné nastaveniePovoliť všetko
GLAMI
Glami