Obchodné podmienky doplnkových služieb

Obchodné podmienky doplnkových služieb

obchodnej spoločnosti HS-SPORT shops s.r.o., so sídlom Prostřední Lánov 345,543 41 Lánov, identifikačné číslo: 09761781 (ďalej len „predávajúci“)

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) boli spracované podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), a ďalších účinných právnych predpisov.
 2. Tieto obchodné podmienky plne v súlade s ust. § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len ObčZák) upravujú práva a povinnosti, ktorými sa riadi poskytovanie Doplnkových služieb nazvaných obchodné:
  • Poistenie zásielky
  • Expresné odoslanie zásielky
  • Predĺžená doba na výmenu
  • Expresné spracovanie reklamácie

(ďalej tiež súhrnne „Služby“) poskytované na základe uzatvorenej zmluvy predávajúcim kupujúcim – spotrebiteľovi či podnikateľovi. K uzatvoreniu zmluvy dochádza vždy výlučne vo vzťahu k tovaru zakúpenému prostredníctvom predajného portálu – internetového obchodu predávajúceho na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.hs-sport.sk.

 1. Predávajúci výslovne poučuje kupujúceho, že na Služby sa nevzťahujú ust. § 2758 a nasl. ObčZák ani sa na ňu neuplatní zák. č. 170/2018 Zb., či iné predpisy upravujúce poistenie a poskytovanie poistenia komerčnými poisťovňami.
 2. Služba je dostupná všetkým kupujúcim, ako spotrebiteľom, tak podnikateľom, a to vždy výhradne v súvislosti s jednotlivým nákupom realizovaným prostredníctvom predajného portálu predávajúceho.
 3. Predávajúci o možnosti uzavrieť zmluvu o poskytnutí služby informuje kupujúceho v priebehu uzatvárania kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru predávaného predávajúcim. Pokiaľ sa kupujúci pre uzavretie zmluvy o poskytovaní Služby rozhodne, dôjde k akceptácii ponuky urobenej predávajúcim ak uzavretiu zmluvy o poskytovaní Služby dôjde súčasne a rovnakým spôsobom, ako k uzavretiu samotnej kúpnej zmluvy, ku ktorej sa Služba dojednáva. Zmena už uzavretej zmluvy je možná len so súhlasom oboch zmluvných strán ak neurčí kogentné ustanovenie príslušného zákona inak.
 4. Pred uzavretím zmluvy o poskytovaní Služby, je kupujúci povinný sa s týmito podmienkami oboznámiť a odsúhlasiť znenie týchto podmienok v rozhraní internetového obchodu.
 5. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek meniť podmienky Služby. Všetky ním prijaté zmeny však platia vždy iba pre novo dohodnuté zmluvy a nemajú vplyv na už uzavreté zmluvy o poskytnutí Služby.

II. Služby

 1. Poistenie zásielky
  Predávajúci touto Službou umožňuje kupujúcim využiť nadštandardné podmienky a zrýchlené procesy týkajúce sa výmeny tovaru, ktoré kupujúci zakúpil od predávajúceho, a to za podmienky, že tovar obdržal kupujúci poškodený, zničený či obdržal tovar iný, než bol objednaný, z dôvodu na strane prepravcu.
  Ak kupujúcemu nebol tovar doručený z dôvodu straty na strane prepravcu, kupujúci je povinný informovať predávajúceho, aby mohol začať reklamačné konanie s dopravcom. Kupujúcemu budú jeho prostriedky obratom vrátené na uvedený účet, alebo mu obratom odošleme rovnaký produkt ak bude dostupný. V prípade dojednania Služby nedochádza k zisťovaniu dôvodu poškodenia či zničenia, prípadne zámeny, nedochádza k štandardnému reklamačnému procesu, a kupujúci v súlade s týmito podmienkami je rovno oprávnený uplatniť svoje práva zo Služby. V prípade zle zaslaného produktu je Kupujúci povinný Tovar vrátiť.

 2. Expresné odoslanie zásielky
  Expresné odoslanie balíčka je služba, s ktorou má kupujúci istotu, že mu bude objednávka zo skladu vyexpedovaná prednostne. V prípade objednávky, kde čakáme na doručenie produktov od dodávateľa, zabalíme objednávku bezprostredne po tom, čo Tovar naskladníme. Táto objednávka teda nebude čakať, kým na ňu príde rad. Po odovzdaní dopravcovi však už nie je možné garantovať žiadne nadštandardné služby zo strany dopravcu. Vo väčšine prípadov zásielky doručujú nasledujúci pracovný deň. Je dôležité počítať aj s tým, že nie je možné odovzdať balík dopravcovi počas dňa, keď už prevzal balíky do prepravy. Taká zásielka bude dopravcovi odovzdaná nasledujúci pracovný deň.

 3. Predĺžená doba na výmenu
  Predávajúci touto Službou umožňuje kupujúcim využiť možnosť výmeny zakúpeného tovaru bez udania dôvodu v predĺženej lehote 30 dní odo dňa jeho prevzatia podľa nižšie stanovených podmienok. Tovar musí byť čistý, nepoškodený s dokladmi o nákupe tovaru, a nesmie javiť známky používania. Možnosť výmeny tovaru v predĺženej lehote slúži na to, aby si zákazník tovar vyskúšal riadne, bez nutnosti v zákonnej lehote odstupovať od zmluvy v prípade, že mu nebude tovar vyhovovať. Nie je teda možné tovar po dobu doby určenej na vrátenie, pravidelne užívať a následne tento tovar ako použitý vrátiť späť. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje právo prevzatie tovaru odmietnuť. Vymeniť tovar je oprávnená iba osoba, ktorá tovar zakúpila. Vymeniť tovar je možné odoslaním na adresu HS-Sport shops s.r.o. | Krkonošská 16, Vrchlabí, 543 01 | IT Centrum 1. poschodie, príp. je možné doručiť tovar osobne na našej predajni vo Vrchlabí.

 4. Expresné spracovanie reklamácie
  Služba Expresné spracovanie reklamácie oprávňuje po jej dojednaní kupujúceho k tomu, aby ním uplatnená reklamácia, tj uplatnenie práv z chybného plnenia bolo predávajúcim vybavené v lehote 3 pracovných dní odo dňa dodania tovaru predávajúcemu k reklamácii na adresu. Táto lehota začína plynúť okamihom, keď sa tovar dostane do fyzickej dispozície reklamačného oddelenia na tejto adrese. Na uplatnenie tejto služby musí vždy v každom prípade zákazník doložiť doklad k objednávke preukazujúcej zakúpenie tejto služby k príslušnému tovaru. Bez tohto dokladu nie je možné službu nárokovať. Služba sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknutá:
  • mechanickým poškodením tovaru,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
  • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
  • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom,
  • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
  • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé, a pritom nebolo v priloženom návode na použitie.

   Službu je možné využiť po celú dobu trvania práva zákazníka na uplatnenie práv z chybného plnenia, a to jedenkrát pri každom tovare, ku ktorému bola Služba dokúpená. Jej využitím je služba spotrebovaná. Ak dôjde k uplatneniu reklamácie pri konkrétnom tovare so žiadosťou o dodanie nového tovaru, či vrátenie kúpnej ceny, u ktorého bola táto Služba dokúpená, posúdi predávajúci oprávnenosť reklamácie najneskôr v lehote 3 pracovných dní odo dňa dodania tovaru reklamačnému oddeleniu k oznámeniu výsledku reklamácie kupujúcemu a odoslanie nového tovaru alebo kúpnej ceny kupujúcemu. Dodaním tovaru reklamačnému oddeleniu sa rozumie doručenie tovaru na adresu HS-Sport shops s.r.o. | Krkonošská 16, Vrchlabí, 543 01. Kupujúci berie na vedomie, že dodanie tovaru reklamačnému oddeleniu tak môže byť odlišné od okamihu uplatnenia reklamácie.

   4.1 Zmluva o poskytovaní Služby sa dojednáva vždy a výhradne ku konkrétnej kúpnej zmluve/objednávke urobenej prostredníctvom e-shopu predávajúceho. K uzavretiu zmluvy a platbe za Službu dochádza rovnakými spôsobmi a súčasne s uzavretím príslušnej kúpnej zmluvy.

   4.2 Kupujúci nie je oprávnený využívať Službu na obchádzanie klasického reklamačného konania alebo na obchádzanie svojho práva na odstúpenie. V prípade, ak predávajúci zistí zjavné alebo opakované zneužívanie Služby, je oprávnený kupujúcemu ďalšie plnenie z tejto Služby odmietnuť.

III. Podmienky Služby

 1. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na plnenie predávajúcemu zo Služby. Kupujúci nie je oprávnený vadný tovar skúšať, užívať alebo s ním inak nakladať. Kupujúci je povinný tovar vrátiť čistý, nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom stave, ak má byť pri uplatnení práv zo Služby úspešný. Ak nesplní kupujúci tieto podmienky pre riadne uplatnenie Služby, môže mu byť plnenie zo zmluvy o Službe odopreté.
 2. Využiť Službu je možné iba raz pri každej kúpnej zmluve. V prípade opakovaného chybného dodania dopravcom je kupujúci už povinný uplatniť svoje práva v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami a zákonom.
 3. V prípade, že kupujúci nevyužije svoje práva zo Služby, alebo ich využije po lehote na ich uplatnenie, nemá právo na vrátenie uhradenej ceny za Službu.
 4. Ceny jednotlivých Služieb sú vždy upravené v rámci e-shopu HS-Sport.sk a spotrebiteľ je o ich výške informovaný pred záväzným dojednaním Služby v rozhraní internetového obchodu priamo v nákupnom košíku. Ešte pred potvrdením objednávky.

IV. Ostatné dojednania

 1. Ak odstúpi kupujúci - spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, ku ktorej dohodol Službu, nesvedčí mu právo odstúpenia k Službe ani mu nevzniká právo na vrátenie ceny Služby. Vzhľadom na to, že plnenie zo Služby je povinný kupujúci uplatniť skôr, ako uplynie zákonná lehota na odstúpenie, žiada kupujúci predávajúceho, aby predávajúci začal s plnením Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, a berie na vedomie, že pre povahu Služby nie je od tejto Zmluvy odstúpenie možné.
 2. V prípade, ak poruší kupujúci akúkoľvek povinnosť uloženú mu zákonom či týmito podmienkami, alebo inak zaobíde či zneužije Službu, čím spôsobí predávajúcemu škodu, je povinný na jej náhradu, a to v plnej výške.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky boli prijaté predávajúcim a sú pre kupujúcich záväzné okamihom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní Služby.
 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že má právo v prípade sporu s predávajúcim, využiť mimosúdne mechanizmy na riešenie sporu, a to prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie, ktorá je na to zo zákona oprávneným orgánom.
 3. Tieto obchodné podmienky vydal predávajúci dňa 01. 06. 2023.

 

Prečo HS-SPORT?
Zákazníkov odporúča reálne recenzie našich zákazníkov
Doprava zdarma pri nákupe nad 99 EUR
Expedícia do 24h široký výber skladom

  

Svojim súhlasom zaistíte, že si náš web bude pamätať, čo máte v košíku, odporučí produkty podľa Vášho výberu, a zapamätá si Vaše prihlásenie, takže sa nemusíte prihlasovať zakaždým, keď náš e-shop navštívite. Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú vo Vašom prehliadači – súhlasom so spracovaním súborov cookies nám pomôžete zlepšovať náš web.

Podrobné nastaveniePovoliť všetko
GLAMI
Glami